Elevoptag

For at komme i betragtning til en plads på Kariseuddannelsen

Den unge og dennes pårørende skal til en samtale, hvor man får en indgående introduktion til det helhedsorienterede tilbud på Kariseuddannelsen. Ved besøget får man også mulighed for at se et eller flere af husene.

Herefter sendes ansøgningen til Kariseuddannelsen, der, med baggrund i besøget og udtalelser fra tidligere skoler og andre relevante papirer, vurderer, om vi er det rette tilbud for den unge.

Følgende bevillinger eller afklaringer skal være på plads, før man er sikret en plads:

 

En bevilling på STU
Indstillingen foregår via Ungdommens Uddannelsesvejledning, der vurderer, om eleven er indenfor målgruppen af STU. I samråd med den unge laves en foreløbig uddannelsesplan, og en indstilling sendes til et visitationsudvalg, udstukket af kommunalbestyrelsen, som godkender eller afviser indstillingen.

Prissætning for STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) udgør kr. 19.925 månedligt.

Prisen dækker undervisning efter gældende lov 564 – lov om uddannelse for unge med særlige behov, herunder minimum 840 timers undervisning årligt. Heri indgår praktiske aktiviteter og praktikophold.

Kariseuddannelsen STU-undervisning tager afsæt i foran beskreven boundervisning, Linjer, herunder fagundervisning, elevaktiviteter, idræt samt introduktion til arbejdsmarkedet gennem praktikforløb i virksomheder og/eller institutioner.

 

Boafklaring og -bevilling
Specialpædagogisk støtte, omsorg og tilsyn

Kariseuddannelsens ejendomme er godkendt efter servicelovens § 107, som vedrører midlertidige boliger for unge over 18 år og ligeledes servicelovens § 142 stk. 7 (jf. SL § 66 nr.5), der vedrører de unge under 18 år.

For at den unge kan bo på Kariseuddannelsen, skal der den enkelte unges sttøttebehov udover undervisningstiden vurderes, således at den rette specialpædagogiske støtte, omsorg og tilsyn kan tildeles.

Prissætning for socialpædagogisk støtte, omsorg og tilsyn udgør mellem kr. 10.000 – 20.000 månedligt.

Kariseuddannelsen indhenter oplysninger om hver enkelt elevs modenhed, selvhjulpenhed og selvstændighed, til brug for tilrettelæggelsen af elevens omsorgs- og støttebehov.

Til brug herfor anvender Kariseuddannelsen et kompetenceafdækningsskema, som skal belyse elevens kompetencer omkring blandt andet personlig hygiejne, hjemlige rutiner – så som at stå op selv, indkøb og madlavning, tøjvask, rengøring på værelse – samt økonomi, transport, samarbejde og sociale kompetencer.

Skemaet skal udfyldes og medsendes ansøgningen om optagelse på Kariseuddannelsen.

Derudover tages udgangspunkt i tidligere skoleudtalelser – gerne suppleret med mundtlig overlevering.

Med baggrund i de konkret indhentede oplysninger på den enkelte elev, kan det forekomme at Kariseuddannelsen vurderer et ekstra omsorgs- støttebehov for pågældende elev, som fordrer ansøgning om ekstra støttetimer.

Kariseuddannelsen arbejder gennem hele uddannelsen for størst mulig udvikling af elevens selvhjulpenhed og selvstændighed, med henblik på en reduktion af den enkelte elevs fremtidige støttebehov.

Den socialpædagogiske omsorg og tilsyn varetages på Kariseuddannelsen af lærer- og pædagoguddannet personale. Der er tilsyn alle årets dage. På hverdage er der personale tilstede i tidsrummet 7.30-22.
I weekender og ferier er tilsynsvagterne tilpasset antallet af tilstedeværende elever.
Der er altid tilknyttet tilkaldevagt via vagttelefon i det tidsrum, hvor der ikke er tilstedeværende personale.

 

Kost og logi 
Når den unge bor på Kariseuddannelsen, skal der endvidere betales for kost og logi.
Prissætning herfor udgør kr. 6.000 månedligt. 
Såfremt den unge er tildelt førtidspension, betales beløbet oftest direkte af den unge.

Kariseuddannelsen råder over 5 velindrettede villaer i Karise og Haslev i gåafstand til offentlig transport.

Som boelev på Kariseuddannelsen har hver elev sit eget værelse, som eleven selv indretter.

Vores boliger er udstyret med TV og internetadgang.
Elevens kost dækkes fuldt ud under STU-forløbet på Kariseuddannelsen, såvel i undervisningsperioder som i ferieperioder.

 

Samlet bevilling
Når alle de ovenstående aftaler og bevillinger er på plads, udfærdiger Kariseuddannelsen en samarbejdsaftale til Kommunen, som skriver under på, at de påtager sig betalingsforpligtigelsen under uddannelsen.

Jeg er elev
Jeg er..