Praktik

Kariseuddannelsens mål i forhold til arbejdspraktik, er at udvikle den unges individuelle erhvervsmæssige kompetence i løbet af den 3 årige særlige tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Den unge introduceres til arbejdsmarkedet gennem praktikforløb i private og offentlige virksomheder med henblik på, at opnå faglige og sociale kompetencer, som gør den unge i stand til at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet og i det øvrige samfund. Der tages afsæt i den unges ønsker og fremtidsdrømme. Såfremt disse ikke er bevidstgjort hos den unge, skabes mulighed for afdækning gennem den øvrige undervisning, idet eleven eksempelvis vil stifte bekendtskab med arbejdsmarkedsforhold via den tematiserede projektundervisning. Herigennem afsøges elevens interesser og kompetencer, med henblik på at afdække konkrete praktikmuligheder.

Kariseuddannelsen har ansat 2 praktikvejledere, som ud fra den enkelte unges ønsker og forudsætninger, kontakter relevant virksomhed, med henblik på aftale af praktik. Hvert praktikforløb tilrettelægges individuelt. Vores praktikvejledere aflægger forbesøg hos virksomheden, hvor aftaler indgås. Ud fra pågældende elevs forudsætninger aftales praktikkens formål, indhold, form, timer og tidsperspektiv. Hvert praktikforløb afsluttes med en evaluering, som belyser elevens høstede erfaringer og erhvervede kompetencer.

Jeg er elev
Jeg er..